• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Videolar
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam23
Toplam Ziyaret72046

Burs Yönetmeliği

GÜN KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR EĞİTİM ve KÜLTÜR VAKFI

YARDIM ve BURS YÖNETMELİĞİ

 

          AMAÇ ve KAPSAM

   Madde 1.    Bu yönetmeliğin amacı Gün Korunmaya Muhtaç Çocuklar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın Vakıf Senedinde belirtilen burs ve yardım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

          YASAL DAYANAK

Madde 2.     Bu yönetmelik Gün Korunmaya Muhtaç Çocuklar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın Vakıf Senedine, Vakıflar Kanunu’na, Medeni Kanuna ve ilgili tüm mevzuat hükümlerine dayanılarak Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanmış  ve Yönetim Kurulu’nun 27.05.2015 tarih ve 2015/06 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Yönetim Kurulu arzu ettiği taktirde iş bu yönetmelik maddelerini Yasalara ve Vakıf Senedine aykırı olmamak şartı ile her zaman değiştirebilir.

TANIMLAR

Madde 3.

Bu yönetmelikte;

a)   Vakıf                       : Gün Korunmaya Muhtaç Çocuklar Eğitim ve Kültür Vakfı’nı;

b)   Vakıf senedi               : Gün Korunmaya Muhtaç Çocuklar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın Vakıf Senedini;

c)   Yönetim Kurulu         : Gün Korunmaya Muhtaç Çocuklar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın  Yönetim Kurulunu;

d)   Kurucular Kurulu      : Gün Korunmaya Muhtaç Çocuklar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın Kurucular Kurulunu;

e)   Eğitim Bursu                    : Gün Korunmaya Muhtaç Çocuklar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından özellikle korunmaya muhtaç çocuklara ve  ilk öğretim, orta öğretim, Lise ve  lisans, öğrencilerine verilen ve her yıl düzenli olarak eğitim öğretim dönemi boyunca yapılacak karşılıksız ayni ve /veya nakdi yardımı;

f)    Burs Bütçesi               : Vakıf Yönetim Kurulu  tarafından her yıl için tespit edilen toplam burs tutarını;

g)   Burs Komisyonu       : Gün Korunmaya Muhtaç Çocuklar Eğitim ve Kültür Vakfı’na yapılan burs başvurularını değerlendirecek komisyonu;

h)   Bursiyer             : Gün Korunmaya Muhtaç Çocuklar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından burs verilen kişiyi,

i)     Sosyal Yardımlar                         : Maddi imkandan yoksun öğrenci ve ailelerine 12 ay boyunca veya Yönetim kurulunun belirlediği sürelerde karşılıksız burs, para, tedavi, ilaç, gıda, giyinme, barınma ve sair her türlü yardımları gösterir anlamda kullanılmaktadır.

j)    Vakıf Merkezi :  Eti Mahallesi Birecik Sokak Gazi İş Merkezi No: 1/68 Maltepe Çankaya ANKARA

EĞİTİM BURSLARI

Madde 4: Vakıf tarafından verilecek burslar

a)   İlköğretim, Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Eğitim Bursları: Vakıf, özellikle maddi imkanı kısıtlı çocuklar, yetim çocuklar, öksüz çocuklar, şehit, gazi çocukları  ve tüm korunmaya muhtaç çocuklar ile başarılı öğrencilere her yıl düzenli olarak eğitim öğretim dönemi boyunca  karşılıksız eğitim bursu verir.

b)   Lise ve Üniversite  Öğrencilerine Verilen Eğitim Bursları : Lise ve Akademik başarıları desteklemek üzere başarılı gençlere yardımda bulunur.

c)   Yurtdışı Bursları: Vakıf, ülke ihtiyaçları doğrultusunda, yurtdışındaki üniversitelerde yapılacak akademik araştırmaları, eğitim programlarını desteklemek üzere Vakıf Senedi gereği başarılı gençlere yardımda bulunur.

d)   Şartlı Bağış Bursları:  Vakıf aracılığı ile bağış/ yardımda bulunan kişi, kurum veya kuruluşların yasalara uygun olmak kaydıyla kendi koydukları kurallarına göre karşılıksız burs ve yardımlar verilir.

 

EĞİTİM BURS KOMİSYONU

Madde 5: Eğitim Burs Komisyonunun Teşkili;

Burs başvurularının kabulü ve ön değerlendirmesini yapmak üzere Burs Komisyonu teşkil edilir. Komisyon, Vakıf Kurucular Kurulu, Yönetim Kurulu veya dışarıdan ehil kişiler arasından Yönetim Kurulu’nca seçilir. Yönetim Kurulu’nca seçilecek bir üye koordinatörlük görevini üstlenir. Komisyon üye sayısı 3 kişiden az 10 kişiden fazla  olamaz.

Madde 6: Eğitim Burs Komisyonunca Değerlendirme;

Burs Komisyonu, takvim yılı esas alınmak üzere her üç ayda bir veya olağanüstü olarak Yönetim Kurulu Başkan veya Başkan Yardımcısının talebi doğrultusunda toplanır. Vakıf bütçesi imkanında kendisine gelen eğitim bursu taleplerini değerlendirir, burs başvurularını inceler ve uygun adayları belirler. Komisyon, burs bütçesi doğrultusunda, o yıl burs başvurusu yerinde görülen bursiyer adaylarını Yönetim Kurulu’na sunar. Yönetim Kurulu, adayların arasından bursiyer seçimini yapar.

Burs Komisyonu;

 Yönetmeliğin 8.maddesinde belirtilen özellikleri taşıyan adaylar arasında ön değerlendirmesini yapar. Değerlendirmede;

a)   Uygun adayların seçiminde maddi imkanları yetersiz olanlara öncelik verir.

b)   Yetim, Öksüz, Şehit Çocuğu, Gazi Çocuklarına öncelik verir.  

c)   Adayın başarı puanı ve puan türünü dikkate alır.

b)    Bursları devam etmekte olan bursiyerlerin durumunu gözden geçirir.

c)    Komisyon tavsiye ve değerlendirmelerini bir rapor halinde, Yönetim Kurulu’na sunar.

 

Madde 7:Bursun Kesinleşmesi:

Burs Komisyonunca hazırlanan rapor ve belirlenen adaylar Yönetim kurulunca değerlendirilir. Bursiyer seçimi, burs miktarı ve burs süresi tayin edilir. Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

 

BURSİYER SEÇİMİ

Madde 8:Burs alacaklarda aranan şartlar şöyledir:

a)   T.C. vatandaşı olmak

b)   Atatürk ilke ve inkılaplarına , Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Milli değerlere, Türk Bayrağına ve tarihine, Ülkenin Milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkelerine bağlı olmak

c)   25 yaşın altında bulunmak

d)   Sağlam karakterli ve sabıkasız olmak

e)   Maddi imkanları yetersiz olmak Türkiye ‘de kurulu herhangi bir okulda (ilköğretim,lise ve (üniversite) kayıtlı olmak,

f)    Adli ve disiplin cezası almamış olmak,

g)   Her yıl başarı durumunu belgelemiş olmak (lise ve lisans öğrenimi için başarı belgesi olarak öğrenim süresince okuduğu bütün derslerin genel olarak not ortalamasını gösteren onaylı not dökümü veya transkript)

h)   Yurtdışı burslarında, akademik başarısını belgelemiş olmak

 

MADDE 9: Burs verilemeyecek öğrenciler;

a)   Başka bir kurumdan burs alınmasını yasaklayan hüküm veya hükümler bulunan kurum veya kuruluşlardan burs alanlar, (Kredi veya burs alanların durumu Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.)

b)   Yetim maaşı ve nafaka alanların dışında, ücretle sürekli bir işte çalışan veya yüksek gelire sahip olanlar,

c)   Burs isteğinde bulunduğu tarihte, eğitim sürecinde öğretim yılı kaybı olanlar (Meşru mazeret nedeni ile kayıp varsa Yönetim Kurulu durumu değerlendirir),

d)   Yabancı uyruklu olanlar,

e)   Bir yüksek öğrenim kurumundan mezun olup aynı düzeyde ikinci kez okuyanlar,

f)    Özel üniversite öğrencileri

Madde 9-f tadilat ( 2016/08-17/10/2016 )

*Özel üniversite öğrencileri (%100 burslu olarak üniversiteye girmeye hak kazanan ve maddi durumu sıkıntıda olup yardıma muhtaç olanlar hariç)  

 

BURS TUTARI VE SÜRESİ:

Madde 10: Burs bütçesi, öğretim yılı başlamadan önce Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

İlköğretim, ortaokul ve Lise eğitim  bursları her yıl Eylül ayında ( dahil) başlar, haziran ayında  (dahil) son bulur.

Lisans eğitim bursları her yıl ekim ayında (dahil) başlar, haziran ayında (dahil) son bulur. İstisnai durumlarda Yönetim Kurulu kararı gerekir.

Yurtdışı burs tutarı ve süresi Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Vakıf kaynaklarında olağandışı bir daralma olmadığı sürece; bursiyer kayıtlı olduğu öğretim programına devam ettiği ve yönetmeliğin 15. maddesinde belirtilen sona erme şartları oluşmadığı sürece, burs; bursiyerin mezuniyetine kadar, her yıl başvuru şartı aranmaksızın devam eder. Bursiyer, bu süre boyunca, her öğretim dönemi sonunda, dönem not çizelgesini Vakıf yönetimine sunmak zorundadır. Dönem sonu sınav sonuçlarının ilanından itibaren Yönetim Kurulu’nun tespit ettiği süre içerisinde Vakfa ulaştırılmadığı takdirde burs/kredi askıya alınır.

BURSUN ÖDENMESİ :

Madde 11: Vakıf, şehir dışındaki bursiyerlerin aylık burslarını bursun başlama ayındandan itibaren bursiyerin adına açılmış banka hesabına havale yapar.

BAŞVURU SÜRECİ :(Yönetim Kurulu'nun 27.08.2015 tarihli ve 2015/9 karar sayılı  değiştirilmiş hali)

Madde 12: Başvuru yılın her anında yapılabilir. Bursiyer adayları, Vakfın web sitesinden veya Vakıf merkezlerinden tedarik edecekleri “Bursiyer Başvuru Formunu” doldurarak aşağıda listelenen belgelerle birlikte Yönetim Kurulu’nun tespit edip yayınladığı tarihler arasında şahsen veya posta yolu ile Vakıf adresine ulaştırır. Yönetmeliğin 8.maddesindeki şartları taşımayan adayların başvurusu Burs Komisyonu tarafından işleme konulmaz.

 

Madde 13: Bursiyerden istenen belgeler;

I)        Başvuruda istenen belgeler:

a)   Adaylar durumlarını belirtir,kendisi ve ailesine  ait bilgileri kapsayan bir dilekçe ile vakfa başvururlar.

b)   Başvuru Formu(Vakıf merkezinden veya web sitesinden alınacak)

c)    Öğrenci belgesi

d)   Nüfus Cüzdan Fotokopisi

e)    Lisans öğrenimine yeni başlayacak olanlar için ÖSYM sınav sonuç belgesi fotokopisi,

 

II)       Kayıt sırasında istenen belgeler:

a)   İlköğretim, ortaokul ve lise için bursiyer adayları için başarı belgesi olarak adayın öğrenimi süresince aldığı bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren onaylı not dökümü

b)   Lisans öğrenimi ara sınıfındaki bursiyer adayları için başarı belgesi olarak adayın öğrenimi süresince aldığı bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren onaylı not dökümü (Transkript Belgesi)

c)   Ailede çalışan anne-babanın maaş bordrosu, emekli olanlardan emeklilik gelir belgesi veya babanın veya annenin işsiz olması durumunda SGK, Emekli Sandığı veya Ticaret Odasına kayıtlı olmadığına dair belge,

d)   2 adet vesikalık resim

e)   Lise ve Lisans öğrencileri için Adli sicil kaydı,

f)    İkametgah ,

g)   Vukuatlı nüfus kaydı,( Lise ve Lisans Öğrencileri İçin)

h)   Vakıf tarafından istenebilecek diğer belgeler,

 

BURS TAHSİS İŞLEMLERİ

Madde 14:

a)   Burs Komisyonunca hazırlanan rapor ve belirlenen adaylar Yönetim kurulunca değerlendirilir. Bursiyer seçimi, burs miktarı ve burs süresi tayin edilir. Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

b)   Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşen ve burs almaya hak kazanan bursiyerler, Vakıf ile taahhütname imzalarlar.

c)   Vakıf, lüzum gördüğü takdirde, burs alan öğrencilerin belge ve durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda gerçeğe aykırı bir durumun tespiti halinde burs kesilir ve taahhütname işleme konur.

d)   Şartlı bağış olarak burs alan bursiyer, bağış verenin yazılı onayı ile öğrenim görmekte olduğu kurum veya öğrenim alanını değiştirebilir.

e)   Şartlı burs bağışlanmasında, bağışı yapan adayı da önermişse prosedür uygulanmadan o adaya genel kurallar içinde burs bağlanır. Sadece sayı veya miktar belirtilmiş ise yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aday tespiti yapılır.

 

f)    Şartlı bağışlarda, yasalara uygun olmak kaydıyla bağış yapanın kurallarına göre hareket edilir. Prensip olarak burs karşılıksızdır.

 

g)   Şartlı bağış yapanların daha sonra niteliğini kaybetmesi halinde (iflas, imkansızlık v.s.) bundan yararlanan bursiyerlerin burslarının devamı konusu, Vakıf imkanları çerçevesinde Yönetim Kurulu’nca değerlendirilir, sonuç öğrenciye duyurulur.

 

BURSUN SONA ERMESİ :

Madde 15: Burs, şartları kaybetmemesi koşulu ile öğrencinin öğrenim dönemi boyunca devam eder. Burs devam ettiği lisans  programından mezun olduğu ayın son günü sona erer.

Ayrıca, aşağıdaki şartlardan herhangi birinin oluştuğu tespit edilirse vakıf yönetimi bursun hemen kesilmesine karar verebilir:

a)   Vakıf yönetimince kabul edilebilir bir gerekçe olmadan, öğrencinin dönem not ortalamasının, eğitim kurumunun geçer not ortalamasının altına düşmesi.(sınıfta meşru mazeretsiz kalması)

b)   Bursiyerin yasadışı faaliyetler içinde olduğu ya da yüz kızartıcı bir suç işlediği yönünde hakkında dava sonucu hüküm giymiş olması,Ayrıca, taahhütname koşullarından ve aşağıdaki şartlardan herhangi birinin oluştuğu tespit edilirse vakıf yönetimi bursun hemen kesilmesine karar verebilir:

c)   Öğrencinin bir yarıyılda uzaklaştırma veya daha ağır bir disiplin cezası alması,

d)   Öğrencinin başvuru sırasında gerçek dışı beyanda bulunduğunun tespiti veya burs süresi içinde Vakıf yönetimine yanlış bilgi verdiğinin anlaşılması halinde,

e)   Yönetim Kurulu’nca istenen belgelerin verilmemesi,

f)    Vakıf yönetimince kabul edilebilir bir gerekçe olmadan, normal eğitim süresi içinde programı tamamlayamaması,

g)   Vakıf yönetimini bilgilendirmeden kayıtlı olduğu programı değiştirmesi,

h)   Herhangi bir nedenden dolayı kayıtlı bulunduğu programla ilişkisinin bitmesi veya kesilmesi,

i)     Çeşitli sebeplerle en az bir yarıyıl ve daha fazla süre için öğretime kapalı tutulan kurumlardaki öğrencilerin bursları kapatılan süre kadar kesilir. (tabii afetler veya mücbir sebeplere dayalı durumlarda Yönetim Kurulu takdir hakkını kullanır)

j)    Öğrenicinin kendisine burs verilirken nazara alınan mali durumunda önemli bir değişiklik olması,

k)   Burs almaktan vazgeçenlerin vazgeçme tarihinden itibaren bursları kesilir.

l)     Herhangi bir suçtan dolayı haklarında hapis cezası kesinleşmiş bulunanların (cezası tecil edilenler dahil) bursları kesilir. Bunlara tekrar burs tahsisi yapılamaz,

m) Sağlık durumunun 3 aydan fazla öğretime devam etmesine engel oluşturması halinde öğretime devam edemediği süre kadar burs kesilir. Özel durumlarda taktir Yönetim Kurulu’nundur,

Yukarıdakiler dışında meydana gelebilecek ve bursun kesilmesini gerektirecek sebep ve faktörler de Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır.

 

İSTİSNAİ HALLER ve YENİDEN BURSA HAK KAZANMA:

Madde 16: Resmi sağlık kurumlarında tedavi görenler veya istirahat ve hava değişimi alanlar burslarını almaya devam ederler. 3 (üç) ayı geçen tedavi, istirahat ve hava değişimi halinde bursiyer tekrar öğrenimine başlayıncaya kadar burs ödenmesine ara verilir. İstisnai hallerde Yönetim Kurulu karar verir. Yönetim Kurulu başvuru halinde yeniden bir değerlendirme yaparak aşağıdaki hallerde de kesilen bursun devamına karar verebilir.

a)   Bursiyere verilen cezanın bütün sonuçları ile affedilmesi, tutukluluk halinin kaldırılarak okula devam hakkı verilmesi,

b)   Yalan beyanda bulunma durumları hariç bursun kesilmesini gerektiren diğer sebeplerin ortadan kalkması.

 

 

VİCDANİ SORUMLULUK:

Madde 17: Öğrenimini tamamlayan her bursiyer hayata atıldıktan sonra kendisine yapılan ödeme süresi kadar bir başka öğrenciye Vakıf aracılığı ile burs vermeyi veya Vakıf etkinliklerine katılmayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

SOSYAL YARDIMLAR

Madde 18:  Vakfın Maddi imkandan yoksun çocuk, öğrenci ve ailelerine 12 ay boyunca veya Yönetim kurulunun belirlediği sürelerde verdiği karşılıksız burs, para, tedavi, ilaç, gıda, giyinme, barınma ve sair her türlü yardımlardır.

Vakıf, özellikle maddi imkanı kısıtlı çocuklar, yetim çocuklar, öksüz çocuklar, şehit, gazi çocukları, herhangi bir sebeple kimsesiz kalmış, sokağa düşmüş, uyuşturucu ve diğer kötü alışkanlıklara müptela olmuş veya olmaya aday çocuklara velhasıl  tüm korunmaya muhtaç çocuklar ile ailelerine  12 ay boyunca veya Yönetim kurulunun belirlediği sürelerde verdiği karşılıksız burs, para, tedavi, ilaç, gıda, giyinme, barınma ve sair her türlü yardımlarda bulunur.

Madde 19: Sosyal Yardımlarda;

a)    Yardıma muhtaç olma hususu gözetilir.

b)    Dul, yetim, öksüz, şehit çocuğu, gazi çocuğu, sokağa düşmüş kimsesiz çocuklar ve ailelerine  öncelik verilir.

c)    Yapılacak yardımlar, Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Şartlı bağışlarda (kurban, kırtasiye, giyim ve benzeri gibi…) bağışlayanın şartları göz önünde tutulur.

BAŞVURU SÜRECİ :

Madde 20: Başvuru yılın her anı yapılabilir. Yönetim Kurulu yardım alacakların seçimini bir alt komisyona veya Burs Komisyonuna yaptırabilir.

Madde 21:  İstenen belgeler;

III)    Ön başvuruda istenen belgeler:

a)   Yardımı alacak kimselerin kendisi, anne, babası, 1. Derecedeki akrabalarından birisi  durumlarını belirtir, kendisi ve ailesine  ait bilgileri kapsayan bir dilekçe ile vakfa başvururlar.

b)   Referans Mektubu (Vakıf Kurucular Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim kurulu Üyelerinin birisi veya konum ve makam bakımından sözüne itibar edilecek kimselerden alınan  referans mektubu)

 

IV)      Kayıt sırasında istenen belgeler: Yönetim Kurulu yardım taleplerini değerlendirir ve yardım olunacak kimseleri belirler. Yardımın tahsisinden önce aşağıdaki belgeler istenir.

a)   Öğrenci belgesi

b)    2 adet vesikalık resim

c)    İkametgah

d)    Çocukların  nüfus kayıt örneği

e)   Adli Sicil Kaydı (Lise ve Lisans öğrencilerinde istenir.)

f)    Ailede çalışan anne-babanın maaş bordrosu, emekli olanlardan emeklilik gelir belgesi veya babanın veya annenin işsiz olması durumunda SGK, Emekli Sandığı veya Ticaret Odasına kayıtlı olmadığına dair belge,

YARDIM TAHSİS İŞLEMLERİ

Madde 22:

a)   Alınan belgeler Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve yardımı alacak kişinin seçimi, yardım miktarı veya nev’ i  tayin edilir. Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

b)   Belirlenen yardım tutarı yardım alanın banka hesabına havale edilir.

c)   Vakıf, bankalar ile yapılan görüşmeler sonucu Yardım alana limiti aylık yardım miktarıyla sınırlı olmak üzere kredi kartı da tahsis edebilir.  

SOSYAL YARDIMLAR İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR :

Madde 23 :

a)   Vakıf, lüzum gördüğü takdirde, yardım alanların durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda gerçeğe aykırı bir durumun tespiti halinde yardım kesilir.

b)    Şartlı bağış olarak da şartlı bağışı yapan kişinin talebi ve istediği kimselere bağış verilebilir. Şartlı bağışlarda, yasalara uygun olmak kaydıyla bağış yapanın kurallarına göre hareket edilir. Prensip olarak yardım karşılıksızdır.

c)    Ancak; Şartlı bağışlanmasında, şartlı bağışı yapan sadece sayı veya miktar belirtilmiş ise yardım yapılacak kişilerin Türk Ceza Kanunu çerçevesinde her hangi bir adi veya terör suçundan ceza almamaları, herhangi bir terör örgütüne üye olmamaları şartı aranır. Sokağa düşmüş muhtaç çocuklar için adi suçlardan ceza alma hükmü Yönetim Kurulunun inisiyatifi ile kabul edilebilir.

d)   Şartlı bağış yapanların daha sonra niteliğini kaybetmesi halinde (iflas, imkansızlık v.s.) bundan yararlanan yardım alanların yardımlarının  devamı konusu, Vakıf imkanları çerçevesinde Yönetim Kurulu’nca değerlendirilir, sonuç yardım alana duyurulur.

e)   Vakıf Yönetim Kurulu yukarıdaki prosedürlerden ayrı olarak zaman zaman alacağı bir Yönetim Kurulu kararı ile muçtaç olanlara gıda, barınak, razaman paketi, bayram yardımı v.b. gibi yardımlarda da bulunabilir.  

YARDIMIN  SONA ERMESİ :

Madde 24:  Yardımlar, Yönetim Kurulunun alacağı karar ile bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere her zaman sona erdirilebilir. Ayrıca mücbir sebepler ile Herhangi bir suçtan dolayı haklarında hapis cezası kesinleşmiş bulunanların (cezası tecil edilenler dahil) yardımları kesilir.

Yukarıdakiler dışında meydana gelebilecek ve yardımın  kesilmesini gerektirecek sebep ve faktörler de Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır.

 

 BURS VE SOSYAL YARDIMLARLA İLGİLİ DİĞER HÜKÜMLER :

Madde 25: Vakıf bu yönetmeliğin tamamını veya herhangi bir maddesini önceden bildirmeksizin değiştirmekte, burs ve sosyal yardım tipini, süresini ve tutarını, bursiyer adaylarında aranacak şartları yeniden belirlemekte serbesttir.

Vakıf, bursiyerlerine ve sosyal yardım alan kimselere karşı hiç bir borç ve yükümlülük altında değildir ve hiç bir taahhütte bulunmamıştır.

 

Bursiyerler ve bursiyer adayları, sosyal yardım alanlar Vakıf’a burs ve sosyal yardım  için müracaat ettiklerinde bu yönetmelikte belirtilen bütün şartları benimsediklerini kabul ve beyan ederler.

Bursiyerlerin yanlış bilgi ve belge ile bursa hak kazandıkları belirlendiği takdirde bursları kesilecek ve o güne dek Vakıf’tan almış oldukları burs tutarını geri ödemeleri talep edilecektir. 

 *Madde 25 son fıkra (tadilat)

    ‘’Bursiyerin yanlış bilgi ve belge ile bursa hak kazandıkları belirlendiği takdirde tespit edilen tarih itibari ile burs ödemeleri sonlandırılacaktır.’’

 

YÜRÜRLÜK :

Madde 27:

   İş bu yönetmelik 01.07.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 28:

Bu yönetmelik hükümleri vakıf yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Saat
Hava Durumu
Takvim