• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Videolar
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam21
Toplam Ziyaret73280

Vakıf Senedi

GÜN KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

VAKIF SENEDİ

VAKFIN ADI                      :
             MADDE 1- Vakfın adı Gün Korunmaya Muhtaç Çocuklar Eğitim ve Kültür Vakfı olup, bu Vakıf senedinde kısaca “Vakıf” diye anılacaktır.

 

VAKFIN MERKEZİ                      :
            MADDE  2- Vakfın Merkezi Ankara olup, açık adresi Cihan Sokak No: 29/14 Sıhhiye ANKARA’dır. Vakıf gerekli yasal izinler alınmak suretiyle yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

VAKFIN AMAÇLARI       :
       MADDE 3- Vakfın amacı kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocukların beslenme,giyinme, barınma, eğitim ve sağlıkları ile ilgili çalışmalar yapmak olup, bunun yanında her derece ve nitelikte eğitim ve kültür kurumları kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmektir. 

VAKFIN FAALİYETLERİ          :
        MADDE 4-Vakıf amacına ulaşabilmek için kanuni şartlara uygun şekilde ve gerektiğinde yasal izinleri almak suretiyle aşağıda belirtilen faaliyetleri yapabilir.
a)      Kimsesiz ve bakıma, korumaya muhtaç çocukların barınması için yurtlar, kreşler, bakımevleri açar.
b)      Kimsesiz ve yardıma muhtaç çocukların eğitim ve öğretimi için eğitim merkezleri açar, kurslar düzenler, eğitim ve öğretim kurumlarına her türlü araç ve gereci temin eder, çocuk eğitimi ile ilgili çalışmalar yapar,

 

c)      Bu çocukların sağlıklarının korunması ve tedavileri için çalışmalar yapar, seminer, toplantı, sempozyumlar düzenler,

 

d)     Okul öncesi Eğitim Kurumları kurar,

 

e)      İlköğretim okulları kurar,

 

f)       Lise okulları kurar,

 

g)      Meslek Yüksek okulları kurar,

 

h)      Üniversiteler kurar,

 

i)        Araştırma Kurumları kurar,

 

j)        Kurulmuş olan tesislerde tâdil, ilâve ve tâmirler yapabilir,

 

k)      Maddi imkandan yoksun öğrenci ve ailelerine karşılıksız burs, para, tedavi, ilaç, gıda, giyinme, barınma ve sair her türlü yardımlarda bulunur, bunlar için bağış kampanyaları düzenler, eğitim ve öğretim için gerekli olan malzeme kurs veya eğitim giderlerini karşılar,

 

l)        Eğitim bilincinin yerleşmesini sağlamak için gönüllü kuruluşlarla ortak programlar düzenler, hizmet üretir, uygular ya da uygun göreceği gerçek kişi ve tüzel kişi kurum veya kuruluşlara uygulattırır.

 

m)    Yetkili makamlardan izin alarak gerektiğinde yurt içinde ve dışında gerçek kişi, tüzel kişi kurum ya da kuruluşlarla işbirliği yaparak veya bağımsız olarak meslek eğitimine yönelik kurslar, seminerler, sertifika programları düzenler ve enstitüler açar.

 

n)      Her seviyedeki okullar arası her türlü bilgi ya da sportif alanlarda ödüllü ödülsüz yarışmalar düzenler.

 

  • o)      Kanuni sınırlamalar müstesna olarak taşınır ve taşınmaz mallara, her çeşit mal varlığına bağış, vasiyet sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla ve satın alma, kiralama suretiyle sahip olabilir, veya kullanabilir, Vakfın amacına uygun olmayan şartlı, bağışlar kabul edilemez.

 

p)      Vakıf mal varlığında mevcut olan ve temellük edeceği her türlü taşınır ve taşınmaz mallarla her nevi hak ve menfaatleri satabilir, kiralayabilir, devir ve ferag edebilir, gelirleri ve karlarını tahsil ve sarf edebilir, mal varlığına dahil bir veya birden fazla gayrimenkulu yatırımda kullanabilir, Vakfın amacına aykırı olmamak ve amacın gerçekleştirilmesi için kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla vaki bağış veya vasiyet veya ölüme bağlı tasarruf yoluyla temellük ettiği taşınır veya taşınmaz malları ve paraları iade ve tasarruf edebilir, harcayabilir, şirketlerin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakı ve bilcümle hisse senetlerini ve bunlara ait bütün kuponları alabilir, satabilir, gelirlerini tahsil ve sarf edebilir.

 

q)      Gerekli yasal izinler alınmak suretiyle yerli ve yabancı kuruluşlarla Vakfın amacı doğrultusunda çalışmalar yapar, bu kuruluş ve Vakıflardan yardım alabilir, bu yardımı temin için anlaşmalar yapar.

 

r)       Sürekli gelir temin etmek üzere yatırımlar yapabilir, iktisadi işletmeler, şirketler ve ortaklıklar kurabilir, diğer ekonomik girişimlerde bulunabilir, kurulmuş veya kurulmakta olan şirketlere ortak olabilir.

 

s)       Mevcut veya vücut bulacak gelirleri ile kuracağı akdi münasabetler için taşınır veya taşınmaz malların rehni dahil her türlü teminatı alabilir, muteber banka kefaletlerini kabul edebilir, kredi alabilir.

 

t)       Vakfın amacının gerçekleştirilmesi için yurt, okul, eğitim merkezi, kreşler, çocuk yuvaları açabilir, seminerler düzenleyebilir, aynı amaçla çalışmalar yapan, eğitim veren kuruluş ve kişilere mali destek sağlayabilir,

 

u)      Kanunlar dahilinde gereğinde ödünç ve borç alabilir, verebilir, taşınır ve taşınmaz mallarını rehin ve ipotek gösterebilir, teminat gösterebilir, Vakfın gayesi ile ilgili üretim ve hizmet tesisleri kurup işletebilir, kurulmuş veya kurulacak işletmelere kredi verebilir, bu kuruluşlara ortak olabilir, yatırımlar yapabilir.

 

v)      Vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya izinli ve yetkilidir.

 

w)    Vakıf, kendi amacı doğrultusunda faaliyette bulunan diğer Vakıf veya sair kuruluşlarla işbirliği veya anlaşmalar yapabilir ve aynı nitelikteki diğer Vakıf ve kuruluşlara yardım yapabilir ve yardım alabilir.

 

      Vakıf  hiçbir şekilde siyasetle uğraşamaz. Vakfın yetki ve gelirleri medeni kanunla yasaklanan araçlarla kullanılamaz.

 

VAKFIN MALVARLIĞI VE GELİRLERİ :

 

            MADDE 5- Vakfın malvarlığı Vakıf kurucusu Ahmet Zeki Dirier tarafından Vakfa tahsis edilen Nakit 250.000.000 – İki yüz elli milyon TL’dir.

 

 VAKFIN GELİRLERİ :

 

a) Vakfın iktisap edeceği her türlü gelir, menkul ve gayrimenkul değerleri, haklar, bundan elde edilecek kir v.b. gelirler.

 

b) Vakfın amacına uygun şartlı ve şartsız bağışlar, Yardımlar, ölüme bağlı tasarruflar yoluyla elde edilen gelirler.

 

 c) Kurulacak işletme, Şirket ve Ortaklıklardan ede edilecek gelirler.

 

d) Her türlü diğer gelirler.

 

VAKIF GELİRLERİNİN SARF ŞEKLİ            :

 

            MADDE 6- Vakfın yıllık gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına tahsis ve sarf olunur.

 

Vakıf Yönetimi, 07.08.2003 tarih ve 25192 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkındaki Kanun gereğince ve ilgili kanunun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetki kapsamında 03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkındaki Tebliğ ( Sıra No : 1) hükümlerinin gelirlerin harcanma şeklini gösteren maddesi uyarınca yıl içinde elde ettiği brüt gelirin 1/3’ünün yönetim ve idare masrafları ile ihtiyatlara ve vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlara; kalanını (2/3) ise Vakıf amaçlarına sarf ve tahsise zorunludur.

 

Vakıfça kurulacak eğitim tesislerinde en az % 10 kapasitenin yetenekli ancak maddi imkandan yoksun öğrencilere, sağlık tesislerinde ise hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az % 10’u maddi imkanı olmayan hastalara tahsis edilecektir.

 

 

 

 

VAKFIN ORGANLARI :

 

            MADDE 7- Vakfın Organları Şunlardır:

 

a) Kurucular Kurulu,

 

b) Yönetim Kurulu,

 

c) Denetleme Kurulu,

 

d) Genel Müdürlük,

 

KURUCULAR KURULU :

 

            MADDE 8- Kurucular kurulu Vakfın kuruluşu sırasında adı geçen kurucu ile vakfa maddi, manevi destek sağlayan kişiler arasından Yönetim Kurulunca tasvip edilerek kabul edilen gerçek veya kuruluş statüleri izin verdiği takdirde tüzel kişilerden oluşur.

 

Kurucular kurulu üyeleri görev başına geldiklerinde vefatları, iş göremez hale geldikleri istifa gibi hallerde yerlerine geçecek kişiyi belirten iki adayın ismi yazılı bir belgeyi kapalı bir zarfın içinde Vakıf Genel Müdürlüğüne verirler.

 

Yeri boşalan üyenin yerine kurucular kurulu tarafından seçim yapılır.

 

Vakıf Kurucu heyet üyeliği ve sıfatı başkasına devredilemez.

 

KURUCULAR KURULUNUN GÖREVLERİ :

 

            MADDE 9- Kurucular Kurulunun görevleri şunlardır.

 

a)      Yönetim kurulu faaliyet raporunu incelemek ve ibra etmek,

 

b)      Denetim Kurulunun raporunu incelemek ve ibra etmek,

 

c)      Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,

 

d)     Denetim Kurulu üyelerini seçmek,

 

e)      Yönetim Kurulunca düzenlenen çalışma raporu ile bilanço giderlerini incelemek ve onaylamak,

 

f)       Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin ücret ve özlük haklarını belirlemek,

 

KURUCULAR KURULU TOPLANTILARI :

 

            MADDE 10- Kurucular kurulu her yıl Mayıs ayı içerisinde Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine olağan olarak toplanır. Ayrıca Yönetim Kurulunun gerek gördüğü haller ile kurucular kurulu üyelerinin en az 1/3 ünün yazılı teklifi üzerine en geç iki ay içinde Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

 

Toplantı gündemi ve tarihi toplantının saati ve yeri toplantı gününden en az 15 gün önce üyelere duyurulur.

 

Kurucu heyet, Üye sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde bir hafta sonra çoğunluk sağlanamadığı taktirde bir hafta sonra çoğunluk aranmaksızın toplanır. Toplantının idaresi için kurucular kurulu kendi arasından bir Başkan ile iki katip seçer.

 

 

YÖNETİM KURULU        :

 

            MADDE 11- Yönetim Kurulu, Kurucular Kurulunun kendi arasından veya dışarıdan seçeceği 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir Başkan ve Başkan Yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu Başkan, Başkanın yokluğunda ise Başkan Yardımcısı yönetir.      

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Tekrar seçilmeleri mümkündür. Görev süresi sona erince Kurucular Kurulu tarafından Yönetim Kurulunun asil ve yedek üyeleri seçimle belirlenir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :

 

            MADDE 12- Yönetim Kurulu ayda en az bir defa üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Kararlar Noterden tasdikli Yönetim Kurulu Karar Defterine geçirilir ve alınan Kararlar üyelere duyurulur.

 

Yönetim Kuruluna, kabul edilecek bir özrü olmaksızın arka, arkaya üç kez katılmayan Yönetim Kurulu üyesi bu sıfatını kaybeder. Ayrılan üyenin yerine yedek üye göreve çağrılır. Göreve çağrılan üyenin görev süresi yerine çağrıldığı üyenin görev süresi kadardır.

 

YÖNETİM  KURULUNUN GÖREVLERİ :

 

            MADDE 13- Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 

a)      Vakfın amaçlarını gerçekleştirilmesi için gerekli ve faydalı her türlü çalışmayı yapmak, tedbiri almak, Vakfın yapacağı faaliyetleri belirlemek.

 

b)      Vakfın gelirlerini artırıcı faaliyetlerde bulunmak ve tedbirleri almak.

 

c)      Vakfın harcamalarını ve esaslarını belirlemek

 

d)     Vakfın gayesine uygun olarak, vakıf senedinin diğer maddelerinde belirtildiği üzere vakıfça desteklenecek kişi ve kuruluşlara verilecek kredi, yardım, mali hizmetlerin Yöntem ve esaslarını belirlemek.

 

e)      Genel Müdürlük personelini oluşturmak, vakfın çeşitli birimlerinde çalışan personelin ücret, görev yetki ve sorumluklarını belirlemek.

f)       Bütçeyi hazırlamak, ödeme usullerini tesbit etmek, Kurucular kuruluna konu ile ilgili rapor sunmak.

 

g)      Vakıf adına dava açmak, vakıf aleyhine açılan davaya katılmak, gerekli hukuki muameleleri yapmak. Vakfı yargı mercileri, resmi makamlar, tapu müdürlükleri, Vergi Daireleri nezdinde temsil etmek, verilecek farag ve taktirleri kabul etmek, ipoteklerin terkinini talep etmek.

 

h)      Vakıf çalışmaları için gerekli yasal izinlerin alınması için işlem yapmak, gerektiğinde Yönetim Kurulu Üyelerinden birine veya bir avukata vekalet yetkisi vermek.

 

i)        Vakıf senedi ile Yönetim Kuruluna verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

DENETLEME KURULU  :

 

         MADDE 14-  Denetleme Kurulu Yönetim Kurulunun  faaliyetlerini, tüm defter ve evraklarını inceleyerek rapor sunmak üzere kurucular kurulu üyelerinin kendi üyeleri veya dışardan seçeceği 3 kişiden oluşur, görev süreleri 3 yıldır. Görevden ayrılanın yerine kurucular kurulunca yenisi seçilir.

           

Denetleme Kurulu hesap dönemi sonu itibari ile 1 Mayıs tarihinden önce düzenleyeceği raporu Kurucular Kuruluna sunar. Sonucu ve tavsiyelerini Yönetim Kuruluna da ayrıca bildirir.

           

Denetleme Kurulu Vakfın Denetimi hususunda 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu ve ilgili tebliğ, yönetmelik ve tüzük gereği belirtilen tüm hususlara uyar. Buna göre Vakfın denetimini Vakıflar Kanunu ve Yönetmeliğinde belirtilen hususlara uygun Bağımsız Denetim Kuruluşlarına ve denetim yetkisine haiz Denetleme Kurulu üyesi iç denetçilere yaptırabilir.

 

GENEL MÜDÜRLÜK :

 

            MADDE 15- Genel Müdürlük, Yönetim Kurulunca oluşturulur. Yönetim Kurulunca Vakfa birde Genel Müdür atanır.

 

GENEL MÜDÜRÜN GÖREVLERİ :

 

            MADDE 16- Genel Müdürlük, Yönetim Kurulunun aldığı kararların yürütülmesi ve hazırlanan çalışma programının tatbik edilmesinden, Çalışmaların Vakfın amacına ulaşmasını sağlayacak nitelikte sürdürülmesinden sorumludur.

 

Bu konuda bir çalışma raporu hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunar. Oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

 

HESAP DÖNEMİ :

 

            MADDE 17- Vakıf hesap dönemi 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasıdır.

 

 

 

 

VAKIF SENEDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ :

 

            MADDE 18- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulunun teklifi ve kurucular kurulunun 2/3 ünün kabulü ile gerçekleştirilir.

 

VAKFIN DENETİMİ         :

 

            MADDE 19- Vakfın denetimi  Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her zaman yapılabileceği gibi bunun yanında  Vakıf, Vakfın denetimi hususunda  5737 sayılı Vakıflar Kanunu ve ilgili tebliğ, yönetmelik, tüzük gereği belirtilen ve belirlenen tüm hususlara uyar.

 

VAKFIN SONA ERMESİ :

 

            MADDE 20- Vakıf 903 Sayılı kanun ve ilgili Tüzük hükümlerinde belirtilen hallerde, senette belirtilen gayenin gerçekleşmesine hukuken ve fiilen imkan kalmaması halinde Yönetim Kurulunun teklifi ve Kurucular kurulunun 2/3 ünün kabulü ile sona erdirilebilir.

 

Bu durumda mal varlığı aynı veya benzer gayeli başka bir vakfa devredilir.

 

 

            GEÇİCİ MADDE 1 – Bu senette gösterilmeyen hususlarda 903 Sayılı kanun ve uygulanmasını gösterir tüzük hükümleri uygulanır.

 

GEÇİCİ MADDE 2  –  Vakfın tescil işlemlerini gerçekleştirmek üzere Ahmet Zeki Dirier adlı Kurucu şahıs Vakıflar Genel Müdürlüğü, Mahkeme ve diğer resmi kurum ve Bankalar nezdinde işlem yapmaya yetkili kılınmıştır. Diye sözlerini bitirdiler. İlgililer okuyup yazma bildiklerini bildirmeleri üzerine okunmak üzere verildi. İlgililer gerçek arzularını uygun olduğu beyan ve ikrar etmeleri üzerine Vakıf Sözleşmesi altını ilgililer, Ben Noter imzaladık ve mühürledik.

 

            Bin dokuzyüz doksan Üç senesi Mayıs ayının altıncı günü. 6/5/1993

 

KURUCULAR KURULU                                                          NOTER

Kendi adına asaleten                                                                        Hasan Çelebi Vekili

Mustafa Orhan Taşanlar                                                                Başkatip

Adına vekaleten hareket                                                    Veli Kazım Özekicioğlu

Eden Ahmet Zeki Dirier

           İmzası

 

Abdulkadir Çetin                                                        Resmi mühür ve imza vardır.

         İmzası

 

Şükrü Arslan Kızılot

          İmzası

 

Mehmet Girişmen

          İmzası

Saat
Hava Durumu
Takvim